Korektorské služby, EuroCOmIT3 Global Translation Services EuroComIT3

Korektorské služby

Korektorské služby

Všetko, čo sa napíše, musí byť skontrolované predtým, než to niekto iný bude vidieť. Neexistuje nič neprofesionálnejšie ako odoslanie dokumentu obchodným partnerom alebo klientom, ktorý je plný gramatických alebo pravopisných chýb. I keď korektorské služby sú viac než len kontrolovať pravopis alebo gramatické chyby. Niektoré korektorské služby si vyžadujú aj editovanie dokumentu, aby sa zabezpečilo prečítanie spôsobom, ktorý je určený a vhodný pre príjemcu. Požiadavky na korektúru sa zvyšujú, upúšťa sa od dôrazu na telefonovanie a miesto toho sa kladie na elektronickú výmenu informácií.

Čo zahŕňajú korektorské služby

V písaných dokumentoch sú obvyklým problémom typografické chyby. To môže byť dôsledkom slabej zručnosti v písaní alebo v príliš rýchlom písaní, najčastejšou typografickou chybou je preklep slova ´the´. U väčšiny píšucich je trvalým problémom interpunkcia a úvodzovky, pretože je mätúce, aký interpunkčný znak treba použiť a kde ho treba umiestniť. Hlbšie korektorské služby zahŕňajú fragmentáciu viet, dĺžku viet, štruktúru, časy a celkovú organizáciu textu. Všeobecne je prácou korektora zabezpečiť, aby dokument vyzeral dobre, bol bez chýb, dobre sa čítal a bol vhodný pre určené publikum. V niektorých technických textoch, a predovšetkým v medicíne, môže mať chybne napísané slovo za následok slovo s úplne iným významom.

Kde je potrebné používať korektorské služby

Ako už bolo spomenuté, je potrebné, aby všetko, čo je napísané, bolo pred uverejnením skontrolované profesionálnym korektorom. Román možno treba skontrolovať niekoľkokrát predtým, než bude hotový do tlače, v závislosti na počte úprav a prepísaní, ktoré sa urobili. Aby sa dosiahli profesionálne výsledky, musí celá obchodná dokumentácia prejsť korektúrou – zle napísaný dokument môže dať spoločnosti neprofesionálny výzor a viesť k strate príjmov a ťažkostiam. Prejavy, návody, novinové články, reklamné materiály, všetko vyžaduje korektorské služby, pretože aj malé chyby môžu byť katastrofálne.