Lektorské služby, EuroComIT3 Global Translation Services EuroComIT3

Lektorské služby

Lektorské služby

Každý napsaný text je nutné lektorovat, než jej dostane do rukou uživatel. Nejednáte odborně,  pošlete-li svým zákazníkům dokument, v němž se to hemží gramatickými a pravopisnými chybami. Samozřejmě obsahuje lektorování více než jenom prověřování mluvnických a pravopisných chyb. Mnohdy obsahuje také úpravu textu do podoby, jakou jsme si představovali a která je pro uživatele optimální. Poptávka po lektorování narůstá se zvětšením významu elektronické výměny informací, která vytlačuje komunikaci po telefonu.

Co zahrnují lektorské služby

Překlepy jsou v písemných dokumentech běžným problémem. Mohou být důsledkem špatné dovednosti nebo příliš rychlého psaní. Mnozí autoři mají problémy s interpunkčními znaménky. Často nevědí, které členící znaménko by bylo nejvhodnější a kam je postavit. Důsledné lektorování zahrnuje také členění, délku a sestavení vět, slovesný čas a celkovou organizaci textu. Většinou lektor zajistí bezchybnost textu, postará se o to, aby se dobře četl, aby měl patřičný vzhled a všestranně uspokojil předpokládaného uživatele. V některých technických dokumentech, zvlášť s medicínskou tématikou, může mít nesprávně napsané slovo zcela jiný význam.

Kdy je potřeba použít lektorování?

Jak jsme již zmínili, veškeré písemné výrobky by před zveřejněním měl opravit odborný lektor. Než jdou např. knižní překlady do tisku, je mnohdy zapotřebí je lektorovat vícekrát. Také veškerou obchodní a podnikatelskou dokumentaci je zapotřebí odborně lektorovat, sice může špatně přeložený dokument vrhnout na firmu špatné světlo anebo dokonce způsobit ztrátu obchodu a příjmu. Mluvené projevy, příručky, články v časopisech, reklamní materiály – vše vyžaduje důsledné lektorování, neboť i malé chyby mohou být osudné.